BLM BAKANI

  Psikoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1997-1998 eitim-öretim y覺l覺nda kurulmu olup, y覺llar içinde gelierek ve büyüyerek, psikolojinin çeitli alt-alanlar覺nda uzman olan öretim elemanlar覺ndan oluan deneyimli kadrosu ve psikoloji eitiminde uluslararas覺 ve ulusal standartlar覺 gözeterek güncellenen ders program覺 ile, psikoloji eitiminde nitelikli bir konum kazanm覺t覺r.

Psikoloji bütün dünyada tan覺nan temel bir bilimdir. Bu bilim alan覺 içinde, insan davran覺lar覺n覺n temelindeki zihinsel ve duygusal süreçler, her balamda incelenir. Bir baka deyile, psikoloji insan覺 duygular覺, düünceleri ve davran覺lar覺yla bir bütün olarak ele al覺p inceleyen bir “bilim dal覺”d覺r.Psikoloji, ayn覺 zamanda psikoloji bilimi içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünletirilerek, insan davran覺lar覺n覺n deitirilmesine ve problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar覺n yap覺ld覺覺, ba覺ms覺z bir “meslek alan覺”d覺r. Psikolojinin bu özelliklerinen yola ç覺karak, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde sunulan eitimde, dünya standartlar覺nda eitim veren üniversitelerde olduu gibi, “Biliminsan覺-Uygulamac覺” modeli benimsenmektedir. Bu eitim modeli, örencilerin hem bilgiyi üreten birer biliminsan覺, hem de bu bilgiyi pratie dökebilen birer uygulamac覺 olarak yetitirilmesi temeline dayan覺r. Bu modele dayanarak oluturulmu olan ders program覺, hem bilimsel yöntemi aktaran dersleri, hem de uygulamaya yönelik dersleri ve stajlar覺 kapsamaktad覺r.

Psikoloji Bölümü, örenciler ve akademisyenlerin birarada, bir ekip olarak çal覺t覺覺 sosyal sorumluluk projeleri yürütmesi; ulusal ve uluslararas覺 kurum ve kurulularla olan balant覺lar覺 ve ibirlikleri; arat覺rma ve uygulama merkezlerinde yürütülen çal覺malara kat覺l覺m olanaklar覺 salamas覺; yandal/çift anadal programlar覺 ve etkin olarak yürütülen Erasmus Deiim Program覺 ile örencilere Avrupa ülkelerinde eitim olanaklar覺 sunmas覺 ile de, örencilerin hem eitim yaant覺s覺n覺 zenginletirmekte, hem de mezuniyet sonras覺 yaama daha donan覺ml覺 bir ekilde haz覺rlanmalar覺n覺 salamaktad覺r. Ayr覺ca, yüksek lisans ve doktora programlar覺 ile, lisans eitimi sonras覺 için çeitli uzmanl覺k alanlar覺nda lisansüstü eitim olanaklar覺 sunmaktad覺r.

 

Prof. Dr. Nermin ÇELEN